Thông báo Bán và Tặng sách tham khảo lần 2 năm 2017

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thời gian đăng ký từ ngày 11/07 đến hết ngày 31/07/2017. Thời gian bàn giao sách dự kiến bắt đầu từ ngày 08/08 đến hết ngày 18/08/2017 tại Phòng Thư viện.

Kính gửi: Các đơn vị/cá nhân
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với Phòng Tổng hợp – Hành chính – Quản trị rà soát lại số tài liệu trong kho phòng TH-HC- QT. Tài liệu gồm 02 loại: không có giá tiền và có giá tiền, được xuất bản từ năm 2011 trở về trước, bao gồm 77 đầu sách.

Các đơn vị/cá nhân có nhu cầu được nhận/tặng (đối với sách không có giá) và mua (đối với sách có giá) đề nghị đăng ký theo biểu mẫu đăng ký từ ngày 11/07 đến hết ngày 31/07/2017. Chi tiết các đầu sách tham khảo danh mục ở tệp đính kèm.

Sau thời hạn đăng ký lần 2, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ phối hợp với Phòng Tổng hợp - Hành chính - Quản trị tiến hành bàn giao sách cho các đơn vị/cá nhân đã đăng ký. Thời gian bàn giao dự kiến từ ngày 08/08 đến 18/08/2017.

Do một số đầu sách có số lượng bản ít nên Thư viện ưu tiên bàn giao sách cho độc giả đăng ký trước.

Trân trọng cảm ơn!

Tệp đính kèm
1. Danh mục tài liệu sách tham khảo tặng (không có giá)
2. Danh mục tài liệu sách tham khảo bán (có giá)
3. Biểu mẫu đăng ký nhận sách
4. Biểu mẫu đăng ký mua sách