Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

15/01/2020 14:30 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện 14h00 ngày 20/01/2020 của nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi, Giảng viên, Học viện Dân tộc.

- Đề tài: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS theo tiếp cận năng lực

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 14

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.