Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

10/08/2020 15:31 GMT+7
Thông báo Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Kính gửi: Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giáo viên và các chuyên gia
 
Trước những sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ, quan hệ quốc tế, các nước đều nhận thấy để tồn tại, phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CM 4.0) và toàn cầu hóa thì cần phải có một nền giáo dục mạnh nhằm tạo ra một nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao. Với mục tiêu đó, các nước trên thế giới đã và đang tiến hành cải cách giáo dục trong đó vấn đề phát triển năng lực người học được đặc biệt chú trọng.
 
Để đáp ứng được những yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ ngày càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tăng cường khả năng hợp tác, cạnh tranh cho hội nhập quốc tế, Việt Nam đang triển khai Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI), trong đó một định hướng đổi mới quan trọng là phát triển năng lực người học. Theo định hướng này, Bộ GD&ĐT đã triển khai đổi mới chương trình đào tạo ở các cấp học, đổi mới đánh giá, bồi dưỡng tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị các điều kiện thực hiện.
 
Thay đổi giáo dục theo hướng giáo dục dựa vào năng lực và trong bối cảnh CM 4.0 và toàn cầu hóa mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho cả hệ thống giáo dục nên đòi hỏi có những nhận thức và hành động đúng dắn. 
 
Từ nhu cầu nói trên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và Thách thức”. 
 
Hội thảo được thực hiện với mong muốn tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia trao đổi, chia xẻ những vấn đề lí luận, xu thế và kinh nghiệm quốc tế về Giáo dục dựa trên năng lực nói chung và đặc biệt trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai và đề xuất giải pháp cho giáo dục Việt Nam.
 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo cụ thể như sau:
 
1. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức hội thảo
 
- Thời gian dự kiến: 01 ngày vào khoảng cuối tháng 11/2020
- Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
- Địa điểm chính tổ chức Hội thảo trực tiếp: Phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội 
 
2. Nội dung hội thảo 
  
Các chủ đề:
  
- Giáo dục dựa trên năng lực
- Quản trị và quản lý trong Giáo dục dựa trên năng lực
- Phát triển nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh Giáo dục dựa trên năng lực
- Học liệu dạy học đối với Giáo dục dựa trên năng lực
- CM 4.0 và nền tảng công nghệ cho Giáo dục dựa trên năng lực
  
3. Ngôn ngữ của Hội thảo: Tiếng Việt, Tiếng Anh
  
4. Quy mô và thành phần tham dự
  
- Đại diện một số Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT;
- Đại diện một số tổ chức quốc tế;
- Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương (Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố);
- Đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo;
- Đơn vị tổ chức (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam);
- Các chuyên gia về giáo dục trong nước và quốc tế;
  
5. Thông tin về thời gian và thể lệ gửi bài
  
- Đại biểu đăng ký tham dự viết bài gửi tới Ban tổ chức Phiếu đăng ký tham dự; Tóm tắt bài tham luận dự kiến khoảng 500 từ và 10 dòng giới thiệu về tác giả (định dạng file .doc) trước ngày 30/9/2020;
- Các tóm tắt bài tham luận được thẩm định đạt sẽ được thông báo tới tác giả. Bài tham luận toàn văn được gửi trước ngày 30/10/2020;
- Các báo cáo được lựa chọn trình bày tham luận tại Hội thảo sẽ được thông báo và yêu cầu gửi bản trình chiếu (định dạng ppt/pptx.doc) tới Ban Tổ chức trước 20/11/2020;
- Kinh phí đăng bài trên Kỷ yếu Hội thảo: 1.500.000 đồng/ bài.
- Các bài gửi tham dự Hội thảo nếu phản biện đạt yêu cầu sẽ được lựa chọn đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
6. Thông tin liên hệ:
  
Thông tin về Hội thảo xin vui lòng xem tại website: http://www.vnies.edu.vn 
  
Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Bá Tùng, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 039 739 5218
  
Địa chỉ nhận bài viết: hoptacquocte.vnies@gmail.com 
  
Trân trọng cảm ơn./.
  
BAN TỔ CHỨC