Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 17/2/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Viện “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam", Mã số: V2012 – 04, do Th.S. Nguyễn Lê Thạch làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được một số biện pháp để nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục có điều tra chọn mẫu.
Kết quả chính đạt được:
     - Đề tài đã làm rõ được một số khái niệm: Thiết kế, chọn mẫu trong nghiên cứu có điều tra chọn mẫu, các phương pháp chọn mẫu, các loại nghiên cứu trong giáo dục, hiệu quả cuả việc chọn mẫu trong giáo dục,...

     - Đề tài đã cung cấp một bức tranh về thực trạng công việc chọn mẫu nghiên cứu trong các luận văn, luận án, các đề tài nghiên cứu khoa học,... Ngoài ra đề tài cũng làm rõ về phương pháp chọn mẫu của những chương trình nghiên cứu đánh giá lớn về giáo dục gần đây của Việt Nam.
     - Qua nghiên cứu các vấn đề lí luận và kết quả điều tra thực tế, cho thấy:

     + Vấn đề nghiên cứu chọn mẫu được sử dụng khá phổ biến ở các cuộc điều tra khảo sát từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Tuy nhiên để tính toán đầy đủ và chi tiết để có được mẫu nghiên cứu khoa học và chính xác, hợp lý chưa thực sự được quan tâm đầy đủ
     + Các phương pháp tính toán và chọn mẫu rất đa dạng và phong phú, được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu từ xã hội, y học, y tế cũng như trong giáo dục. Việc kế thừa, sử dụng các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu là điều cần thiết và quan trọng
     + Cũng từ đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số biện pháp cụ thể liên quan tới vấn đề thiết kế mẫu và chọn mẫu trong nghiên cứu giáo dục ở quy mô nhỏ, cũng như xác định mẫu nghiên cứu giáo dục ở quy mô lớn 

Kiến nghị
     - Cần phải tiến hành một số nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm nước ngoài về cách ước tính cỡ mẫu và các phương pháp chọn mẫu với những nghiên cứu ở quy mô hẹp, có sự so sánh đối chứng và tác động. Để hỗ trợ cho những nghiên cứu đánh giá tác động hoặc những đánh giá nhỏ khác.
     - Cần phải tiến hành tiếp tục một số nghiên cứu về phương pháp thiết kế mẫu, chọn mẫu nghiên cứu trong giáo dục. Nên tìm hiểu kỹ hơn về những nghiên cứu chọn mẫu trong ngành xã hội, Y học để có những áp dụng cho ngành giáo dục một cách hợp lý. 

Đinh Tiến Dũng