Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 10/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi", Mã số V2013-07NV, do Th.s Phan Đông Phương làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: Tăng cường năng lực nghiên cứu cải tiến, thiết kế mẫu đồ dùng, đồ chơi cho cán bộ nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cải tiến, thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi
Kết quả nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc tổ chức cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi.
+ Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài: đồ dùng, đồ chơi, đồ chơi tự làm, thiết kế đồ chơi.
+ Một số vấn đề chung về đồ chơi: (1) đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em liên quan đến đồ dùng, đồ chơi; (2) Tầm quan trọng của đồ dùng, đồ chơi đối với trẻ em; (3) Đặc điểm đồ dùng, đồ chơi của trẻ em; (4) Ý nghĩa của việc tự làm đồ chơi đối với trẻ em; (5) Các nguyên vật liệu cho trẻ em làm đồ chơi; (6) Nguyên tắc khi thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em.
- Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi: (1) Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên và trẻ em tự làm đồ dùng, đồ chơi; (2) Nghiên cứu thực tế giáo viên và trẻ làm đồ dùng, đồ chơi ở các nhà trường hiện nay.
- Thiết kế một số đồ dùng, đồ chơi và tài liệu hướng dẫn giáo viên quy trình thiết kế và sử dụng mẫu đồ dùng, đồ chơi: (1) Xây dựng các nguyên tắc thiết kế và thuyết minh ý tưởng mẫu đồ dùng, đồ chơi; (2) Thiết kế mẫu đồ dùng, đồ chơi và tài liệu hướng dẫn giáo viên thiết kế và sử dụng mẫu đồ dùng, đồ chơi; (3) Làm việc với các giáo viên, cán bộ công nghệ và kỹ thuật để hoàn thiện mấu đồ dùng, đồ chơi.
- Thử nghiệm và lấy ý kiến các đồ dùng, đồ chơi đã hoàn thiện

Sản phẩm của nhiệm vụ
:
- 09 mẫu đồ dùng đồ chơi.
- 01 cuốn tài liệu chuyên đề hướng dẫn cải tiến, thiết kế, sử dụng mẫu đồ dùng, đồ chơi.

             Nguyễn Thị Ngọc Thúy