Nghiệm thu đề tài "“Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 31/10/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”, Mã số: V2013 – 04, do ThS. Hà Văn Quỳnh làm chủ nhiệm

Mục tiêu: Tìm hiểu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử ở một số trường phổ thông; Đề xuất một số định hướng trang bị và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông.
Kết quả nghiên cứu:
Lí luận
:
      - Khái niệm về sách điện tử: nghiên cứu các khái niệm liên quan: sách điện tử, sách giáo khoa điện tử; nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của sách điện tử;
     - Những ưu thế và hạn chế của sách điện tử: vị trí và vai trò của sách giáo khoa điện tử trong đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015; Nghiên cứu ưu thế và hạn chế của sách điện tử và sách giáo khoa điện tử;
     - Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển của sách và sách điện tử.
Thực tiễn:

     - Tình hình sử dụng sách điện tử ở trên thế giới: nghiên cứu và đưa ra thực trạng, xu hướng sử dụng sách điện tử trên thế giới; Nghiên cứu thực trạng  và xu hướng sử dụng sách giáo khoa điện tử trong giáo dục phổ thông ở một số nước;
     - Thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử ở Việt Nam, thực trạng và xu hướng sử dụng sách giáo khoa điện tử trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam;
     - Khảo sát việc sử dụng sách điện tử ở một số trường phổ thông;
     
- Đề xuất một số định hướng về việc trang bị và sử dụng sách điện tử, SGK điện tử trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam. 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy       

Tin khác