Nghiệm thu đề tài “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 27/11/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phân tích hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn của Saber - student”, mã số: V2013 - 03, do CN. Nguyễn Tất Thắng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Phân tích hệ thống đánh giá học sinh ở trường phổ thông Việt Nam theo tiêu chuẩn Aber – Student Assessment, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả đánh giá.
Kết quả nghiên cứu của đề tài.

     - Đề tài làm rõ được một số khái niệm: Đo lường, đánh giá, hệ thống học sinh, giới thiệu về các chương trình Saber, Saber – Student Assessment và xây dựng được các khung lý thuyết cho việc xây dựng một hệ thống đánh giá học sinh…..
     -
Cơ sở khoa học: Trình bày mục tiêu, phương pháp tiếp cận, trọng tâm hoạt động của SABER. Phân tích các tiêu chuẩn và công cụ, phương pháp mà SABER – Student Assessment sử dụng để đánh giá hệ thống đánh giá học sinh mỗi quốc gia.
     -
Đặc điểm hệ thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam: Phân tích ưu nhược điểm hệ thống đánh thống đánh giá học sinh phổ thông Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn SABER – Student Assessment.
     - Giới thiệu về SABER - phương pháp tiếp cận hệ thống để phân tích và cải cách giáo dục, xuất phát từ mục đích cốt lõi Chiến lược Giáo dục tới năm 2020 của Ngân hàng Thế giới -  học tập cho tất cả mọi người (Learning for all). Cách tiếp cận hệ thống cho rằng việc cải thiện giáo dục đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tăng cường nguồn lực: nó đòi hỏi tăng cường tất cả các yếu tố nhằm cải thiện việc học cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên. Có nghĩa là đảm bảo rằng các chính sách của hệ thống quản lý, cơ chế trách nhiệm, hệ thống thông tin, các quy tắc tài chính và quản lý trường học phải được liên kết cả lại với nhau và hướng tới mục đích học tập cho tất cả. 
     - Giới thiệu hai công cụ chính SABER – Student Assessment sử dụng để đánh giá hệ thống đánh giá học sinh ở mỗi quốc gia: Khung lý thuyết, Rubric. Khung lý thuyết là cơ sở để phân tích các đặc điểm chính của hệ thống đánh giá. Căn cứ vào khung lý thuyết này, các chuyên gia tạo ra một Rubric để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu chính sách quan trọng được xác định trong khung lý thuyết. Phân tích hệ thống đánh giá học sinh Việt Nam qua việc sử dụng những đánh giá của SABER – Student Assessment, từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đánh giá.

Phạm Tuyết Nhung

Tin khác