Hội thảo “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 21/7/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc – Viện KHGDVN đã tổ chức hội thảo: “Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc”. Nội dung hội thảo nhằm hoàn thiện đề tài cùng tên, mã số V2014-22 do Th.S. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

     Đến dự hội thảo có sự tham gia của ông Lê Như Xuyên,Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, các thành viên của đề tài cùng toàn thể cán bộ của Trung tâm. 
     Mục tiêu của đề tài là đề xuất việc sử dụng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số trong phát triển giáo đội ngũ giáo viên trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên tiểu học vùng Tây Bắc.

     Với mục tiêu đó, những vấn đề chính được trình bày và thảo luận bao gồm:
     - Khung lí luận về đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số.
     - Thực trạng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.
     - Một số đề xuất phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
     Theo nghiên cứu của nhóm đề tài, ở vùng Tây Bắc tỉ lệ giáo viên người dân tộc thiểu số không thiếu về số lượng (tỉ lệ trung bình chiếm 41.55%) nhưng thiếu tính ổn định, có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân ảnh hưởng của chính sách định biên. Về trình độ đào tạo hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn theo qui định nhưng còn bất cập về năng lực sư phạm. Về cơ cấu còn nhiều bất cập (cơ cấu vùng miền, tộc người).
     Với thực trạng đó cùng với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, nhóm đề tài đã đề xuất việc vận dụng những đặc điểm nêu trên vào phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số.
     Hội thảo cũng đã tiến hành chia sẻ, trao đổi, thảo luận về tính đáp ứng trong thực tiễn và các định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

Tin khác