Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 13/8/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc" Mã số: V2014-22, do ThS. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

     Mục tiêu: Xác định những đặc điểm chủ yếu của đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy ưu điểm, hạn chế tồn tại của đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
     - Đề tài làm rõ được một số thuật ngữ liên quan đến nội dung nghiên cứu: dân tộc thiểu số, giáo viên người dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số; làm rõ vị trí, vai trò của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc; đặc điểm của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và một số nhân tố tác động đến sự hình thành đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số.
     - Đề tài làm rõ một số đặc điểm của đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc: đặc điểm về số lượng, đặc điểm về trình độ đào tạo, đặc điểm về năng lực tổ chức dạy học, đặc điểm về ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ trong dạy học….
     Từ lí luận và thực tiễn đề tài đã đưa ra giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy ưu điểm, hạn chế tồn tại của đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục:
     + Giải pháp đề xuất đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
     + Giải pháp về bồi dưỡng giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số
     + Giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số

Nguyễn Thu Trang