Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 11/1/2017, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”, Mã số: B2012-37-06, do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Với mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, nhóm nghiên cứu đã thu được một số kết quả chính như sau:


Về nghiên cứu cơ sở lí luận: Đề tài đã làm rõ những khái niệm, quan niệm liên quan; Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm quốc tế về các loại hình trung tâm giáo dục cấp huyện; Làm rõ vị trí, đặc điểm… của các trung tâm giáo dục cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kĩ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề cấp huyện; Tổng quan được bối cảnh thời đại, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Về nghiên cứu cơ sở thực tiễn: Đề tài đã nghiên cứu thực trạng tổ chức và hoạt động của các mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, trung tâm Dạy nghề- Hướng nghiệp -Kĩ thuật tổng hợp cấp huyện, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế, bất cập của từng loại hình.
     
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiền, đề tài đề xuất 2 mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện:

1/ Mô hình 1: Mô hình Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Mô hình này được được xây dựng trên cơ sở đổi mới, bổ sung và hoàn thiện mô hình  Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo hướng một cơ sở giáo dục thực hiện nhiều nhiệm vụ.

2/ Mô hình 2: Mô hình Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Dạy nghề. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở sáp nhập các loại hình trung tâm trên địa bàn huyện.
 

Tin khác