Nghiệm thu đề tài “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 17/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số: B2013-37-26NV, do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực trạng những thành tố của mô hình trường tiểu học đã hình thành ở khu vực miền núi phía Bắc trong giai đoạn 2000-2010.
Kết quả nghiên cứu:
1/ Về nội dung nghiên cứu
     - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình trường tiểu học dân tộc
     - Thực trạng mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc (từ năm 2000 đến nay).
     - Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
2/ Kiến nghị
     - Với Bộ GD&ĐT: Cho phép các tỉnh miền núi phía Bắc thử nghiệm mô hình trường tiểu học dân tộc; chỉ đạo các Sở GD&ĐT khu vực miền núi phía Bắc tổ chức thực hiện mô hình trường tiểu học dân tộc ở địa phương, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các vùng DTTS trên cả nước.
     - Với Sở GD&ĐT các tỉnh miền núi phía Bắc: Tổ chức, chỉ đạo các phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập trường THDT có chất lượng và hiệu quả GD cao nhất, huy động các nguồn lực xã hội hóa của địa phương tham gia xây dựng trường THDT.
     - Đối với các trường THDT: thực hiện tốt các tiêu chí trường THDT, từng bước nâng cao chất lượng GD, đảm bảo cho HS tiểu học hoàn thành cấp học và chuyển tiếp lên THCS
     - Đối với Viện KHGD VN và các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học: tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện tiếp mô hình trường THDT, nghiên cứu nhân rộng mô hình trường tiểu học dân tộc ở các vùng DT khác trong cả nước, nghiên cứu mô hình trường PT DT cho các cấp học ở vùng DTTS.