Nghiệm thu đề tài "Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 14/03/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh", Mã số: B2011-37-01, do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trong thập niên đầu của thế kỷ XXI; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả GD của hệ thống trường này.

Nội dung và
kết quả nghiên cứu:
     
Nghiên cứu cơ sở lí luận: Nghiên cứu các vấn đề chất lượng, chất lượng giáo dục, chất lượng của cơ sở đào tạo; đánh giá hiệu quả giáo dục đào tạo, hiệu quả giáo dục của cơ sở đào tạo.
     
- Đánh giá thực trạng hiệu quả giáo dục của hệ thống trường 
Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (PTDTNT) và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục trường PTDTNT.
   
- Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần đổi mới công tác quản lí hoạt động của hệ thống trường PTDTNT, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của hệ thống trường này.

Đề xuất kiến nghị


Với Bộ GD& ĐT:

     
- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục; chính sách đối với trường PTDTNT cho phù hợp với thực tiễn từng vùng, miền. Xây dựng chính sách cơ chế ràng buộc giữa quyền của người học và nghĩa vụ của họ đối với địa phương sau khi tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp ĐH, CĐ để đảm bảo sự đàu tư và chính sách ưu tiên của nhà nước được sử dụng đúng mục đích.

     
- Chỉ đạo đổi mới tổ chức quản lí hệ thống trường PTDTNT ở tất cacr các công đoạn từ qui hoạch, tuyển sinh, giáo dục và sử dụng cán bộ người DTTS sau khi tốt nghiệm phỏ thông, ĐH, CĐ, TCCN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của trường PTDTNT.

Với Viện khoa học giáo dục Việt Nam:

     
- Nghiên cứu về nội dung, chương trình giáo dục của loại hình trường chuyên biệt (trường PTDTBT, PTDTNT và dự bị đại học).
     
- Nghiên cứu việc sử dụng “sản phẩm” giáo dục của trường PTDTNT sau khi ra trường, làm cơ sở cho việc điều chỉnh bổ sung chính sách đối với trường PTDTNT.


Với các trường PTDTNT:

   
- Vận dụng các giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.