Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 31/07/2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Viện “Xây dựng chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông”, mã số V2016-04, do PGS. TS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài
Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện ở các cơ sở giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức này.
Tính mới và sáng tạo
Đánh giá nhu cầu để xây dựng chương trình bồi dưỡng được nghiên cứu dựa trên lý thuyết khoảng cách, đưa ra khung năng lực cần thiết cho viên chức thư viện trường học. Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng cần được thiết kế phù hợp để nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức này.
Khung chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức thư viện kiêm nhiệm được đề xuất dựa trên nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, trong đó chú trọng các bồi dưỡng cho đội ngũ này những nội dung, xu hướng hiện tại trong đổi mới và áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong vào các hoạt động thư viện, tạo lập môi trường thư viện mở, lôi cuốn học sinh, giáo viên, hướng đến nâng cao năng lực tự học cho học sinh và góp phần hình thành ‘văn hóa đọc’ cho học sinh.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Về lý luận
Nghiên cứu đã khẳng định vai trò của thư viện trường học ngày càng được khẳng định trong giáo dục ý thức, rèn luyện phương pháp tự học và gián tiếp góp phần nâng cao chất lượng dạy- học của học sinh các cơ sở GDPT. Đề tài đã làm sáng tỏ một số khái niệm cơ bản như bồi dưỡng, nghiệp vụ thư viện và khái niệm viên chức thư viện kiêm nhiệm. Để có cơ sở xây dựng khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, đề tài đã đưa ra một khung năng lực gồm các nhóm năng lực cơ bản và các kỹ năng then chốt mà TVV trường học cần phải có trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Về thực tiễn
Những thông tin, số liệu thu thập được trong nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tiễn thông qua phiếu hỏi, trao đổi trực tiếp với một số lãnh đạo nhà trường và TVV kiêm nhiệm tại 02 trường phổ thông cho thấy:
- Chủ trương rất đúng đắn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT coi trọng công tác bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức thư viện trường học. Công tác bồi dưỡng cho TVV trường học được yêu cầu thực hiện từ năm học 2003-2004 căn cứ trên QĐ số 49/2003 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28/10/2003
- Về thực hiện công tác bồi dưỡng cho thấy mặc dù số lượng TVV kiêm nhiệm tại các trường tiểu học, THCS là lớn nhưng số TVV được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện chưa nhiều và các hoạt động này chưa được lập kế hoạch hàng năm ở nhiều Phòng/Sở GD&ĐT các địa phương khác nhau.
- Nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện để được cấp chứng chỉ là cao trong số các TVV kiêm nhiệm được khảo sát.
- Khung chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ cho viên chức thư viện kiêm nhiệm ở các cơ sở GDPT được đề xuất là sự kế thừa các kiến thức cơ bản đã có trong các nghiên cứu trước đây đồng thời có sự tìm tòi, bổ sung những kiến thức mới thông qua nghiên cứu và đánh giá nhu cầu bồi dưỡng thực tế của đội ngũ TVV trường học và việc bồi dưỡng những năng lực nhất thiết phải có cho đội ngũ này trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông và thời đại công nghệ số hiện nay.

 

Tin khác