Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

05/10/2018 10:43 GMT+7
Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019. Viện KHGD Việt Nam thông báo tới các đơn vị thuộc Viện danh mục đề tài KH&CN 2019.

Thực hiện nội dung Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019, công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT ngày 25/9/2018 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 và Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Quy định một số định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT”, Viện thông báo tới các đơn vị thuộc Viện danh mục đề tài KH&CN 2019 (xem văn bản gửi kèm). 

 

Đề nghị các đơn vị lựa chọn đề tài phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đơn vị mình và cử cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực. Công việc và thời gian cụ thể như sau:

 

1). Chủ nhiệm đề tài gửi Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực (09 bộ) về Phòng QL KH, ĐT&HTQT trước 17h.00 ngày thứ Hai (15/10/2018);

2). HĐ KH&ĐT Viện tổ chức góp ý cho các bản thuyết minh (từ 16-19/10/2018), thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Lịch tuần của Viện;

3). Chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện Thuyết minh theo ý kiến Hội đồng;

4). Hồ sơ gửi về Phòng QL KH, ĐT&HTQT gồm 07 bộ (01 bộ gốc), bản giải trình hoàn thiện Thuyết minh và bản giải trình chi tiết các mục chi (Phụ lục 2 của công văn số 4430/BGDĐT ngày 25/9/2018, gửi kèm) vào ngày 25/10/2018 để Phòng niêm phong và gửi Bộ GD&ĐT.

 

Đề nghị các đơn vị xem xét và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                        VIỆN TRƯỞNG

- Như kính gửi;                                                                                

- Lưu QL KH, ĐT&HTQT, VT.

 

Tin khác