Nghiệm thu đề tài “Cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”

29/11/2018 14:07 GMT+7
Ngày 29/11/2011, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”, mã số: B2014-37-32, do ThS. Đào Thanh Hải làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học trong xu thế hội nhập quốc tế.

Kết quả nghiên cứu:

Về lí luận:

Đề tài làm rõ các khái niệm về hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục trung học, giáo dục sau trung học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trình độ giáo dục (trung cấp chuyên nghiệp, trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trình độ cao đẳng, đại học, trình độ đại học) và các phân loại giáo dục. Tính tât yếu và sự cần thiết của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học trong xu thế hội nhập.

Về thực tiễn:

Đề tài đã nghiên cứu lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam qua các thời kì. Bên cạnh đó cũng tham khảo kinh nghiệm tổ chức giáo dục sau trung học của một số nước trên thế giới. Từ đó đưa ra những phân tích và nêu lên được thực trạng hệ thống giáo dục sau trung học hiện nay có những bất cập gì của hệ thống giáo dục sau trung học so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lí đối với hệ thống giáo dục sau trung học như: cơ cấu hệ thống, quản lí nhà nước, việc phân luồng học sinh…

Đề xuất của đề tài:

Tham chiếu các mô hình sau trung học giáo dục của các nước có nền giáo dục phát triển, đồng thời kế thừa có chọn lọc các ưu điểm của hệ thống giáo dục qua các thời kì để đề xuất một mô hình sau trung học đáp ứng được nhu cầu về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước ta.
 
 
 
Trịnh Cao Khải
Trung tâm Thông tin và Dự báo 
 

Tin khác